Faliero Sarti

Magazines

Faliero Sarti

ATE - Beige

Faliero Sarti

Monica - Royal

Faliero Sarti

Bella Italia

Faliero Sarti

Forte dei Marmi

Faliero Sarti

Faliero Mask - Scirocco

Faliero Sarti

Faliero Mask - London

Faliero Sarti

Faliero Mask - New York

Faliero Sarti

Faliero Mask - Fleurs

Faliero Sarti

Faliero Mask - Military

Faliero Sarti